Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

HIRDETMÉNY

HIRDETMÉNY

Rákóczi Katolikus Általános Iskola AMI, Szent Erzsébet Római Katolikus Tagóvodája óvodai felvételéről

A szülő, gyermeke 2022/2023. nevelési évre történő óvodai felvételét az alábbi időpontban kérheti óvodánkba:

2022. április 26. kedd 8-17 óra

2022. április 27. szerda 8-17 óra

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Kérjük a tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2021. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételes jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni.

Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvéteire kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi H. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ eh

A jelentkezéshez szükséges okiratok:

• a gyermek személy azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány, TÁJ kártya)

a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakciiukartya) • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat

A felvétel rendje:

• A felvételről a Szent Erzsébet Római Kát. Óvoda tagintézmény-vezetője dönt, a döntésről az írásban értesítik a szülőt.

• Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.

A döntéssel szemben fel ülbírálati kérelmet lehet benyújtani a kézhezvételtől számított 15 napon belül, melyet intézménybe kell leadni. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

A Szent Erzsébet Római Katolikus Óvoda beiratkozási körzete, az Egri Főegyházmegye területe.

Minden gyermeket szeretettel várunk

Vissza